Chairman of the conference: Kaixian CHEN

Chairman of the academic committee: Lihe ZHANG

Members of the academic committee (in alphabetic order of the last name):

Xu BO, Junbiao CHANG, Fener CHEN, Jiwang CHEN, Kaixian CHEN, Yue CHEN, Maosheng CHENG, Weimin DAI, Ke DING, Lieming DING, Sheng DING, Hao FANG, Jihua GU, Zongru GUO, Wenhao HU, Zhishu HUANG, Hualiang JIANG, Luhua LAI, Jian LI, Honglin LI, Jianqi LI, Jian LI, Song LI, Yingxia LI, Zhongjun LI, Zhuorong LI, Houwen LIN, Gang LIU, Hongmin LIU, Keliang LIU, Xinyong LIU, Hong LIU, Xianping LU, Cheng LUO, Fajun NAN, Huri PIAO, Yong QIN, Liming SHAO, Jingkang SHEN, Chunquan SHENG, Yigong SHI, Weiguo SU, Hongbin SUN, Yun TANG, Binhe WANG, Fengpeng WANG, Renxiao WANG, Rui WANG, Shaomeng WANG, Yitao WANG, Yuquan WEI, Yong WU, Yusheng WU, Boling XU, Yaochang XU, Yungen XU, Caiguang YANG, Shengyong YANG, Xinshan YE, Dali YIN, Hang YIN, Qidong YOU, Guangli YU, Yongping YU, Chengqi ZENG, Ao ZHANG, Hancheng ZHANG, Lihe ZHANG, Lianshan ZHANG, Liangren ZHANG, Mingqiang ZHANG, Xumu ZHANG, Linxiang ZHAO, Hu ZHENG, Demin ZHOU, Haibing ZHOU, Huchen ZHOU, Weiliang ZHU, Yizhun ZHU

 

The organizing committee:

Chairman of the organizing committee: Jingkang SHEN, Shengyong YANG, Yong QIN

Secretary General of the organizing committee: Linxiang ZHAO, Lijuan CHEN, Luoting YU, Zhenlei SONG

Members of the organizing committee (in alphabetic order of the last name):

Fener CHEN, Yingchun CHEN, Maosheng CHENG, Ke DING, Bowen KE, Jian LI, Guobo LI, Liang OUYANG, Fengpeng WANG, Yong WU, Yongmei XIE, Yungen XU, Tinghong YE, Qidong YOU, Liangren ZHANG, Minqiang ZHANG, Zhiyong ZHANG, Hu ZHENG, Demin ZHOU


Go Top